نحوه انتقال جنازه شهروندان ایرانی

نحوه انتقال جنازه شهروندان ایرانی

برای انتقال جنازه برخی فعالیت ها بایستی صورت پذیرد, کلیه امور مربوطه با دقت و به نحو احسن  انجام می پذیرد

مهم ترین مورد در این رابطه اطلاع رسانی فوت شدن شهروند ایرانی در این کشور به مقامات متبوع کشور جمهوری ترکیه و اخذ تایید جنازه  از کنسول کشور جمهوری اسلامی ایران می باشد

گواهی فوت بایستی از مراکزقانونی مربوطه( پزشکی قانونی) اخذ شود

برای انتقال شهروند ایرانی فوت شده از این کشور اخذ اجازه انتقال جنازه ضروری است

گواهی فوت بسته به دلیل فوت و محل وقوع آن بایستی از طرف مقام یا مقامات مرتبط صادر شود

چنان چه فردر بیمارستان به دلیل طبیعی فوت کند گواهی فوت از طرف پزشک مربوطه صادر می شود و یا اگربه شکل غیر طبیعی ( مثلا تصادف به بیمارستان منتقل شود ) فوت کند گواهی فوت ازطرف دادستانی کشور جمهوری ترکیه صادر خواهد شد

چنان چه فرد در منزل فوت کند گواهی فوت ازطرف پزشک های مورد تایید شهرداری صادر خواهد شد

چنانچه جنازه شهروند ایرانی نیاز به کالبد شکافی داشته باشد , اجازه کالبد شکافیاز طرف پزشکیقانونیصادر خواهد شد

در گواهی فوت متوفی بایستی اطلاعات پاسپورت و محل و دلیل فوت ذکر شود

انتقال جنازه به ایران چگونه انجام می شود؟

برای انتقال جنازه شهروندان ایرانی از ترکیه به ایران ابتدا اخذ گواهی فوت ضروری است در ادامه بایستی سایر مدارک مربوطه گردآوری شود یعنی بایستی فوت شهروند ایرانی ازمراکز سلامت مربوطه ( بیمارستان و غیره) به اداره آمار (نفوس) اطلاع داده شودبعد ازطی این مراحل بایستی  برگه فرمول c ( برگه ی فوتی که به بیشترین زبان های زنده دنیا نگاشته می شود) تهیه شود تهیه این برگه از اداره آمار ( نفوس) برای جنازه الزامی است

بعد از گرفتن برگه مذکور گام بعدی گرفتن برگه اجازه انتقال شایان ذکر است اخذ این برگه جهت انتقال متوفی به کشور ایران جزو ضروریات می باشد و همچنین برگه( tahnit) که به معنی شستشو وضدعفونی جنازه نیز جزو مدارک لازم می باشد جهت تامین این برگه ها بایستی به شهرداری مراجعه نمود شایان ذکر است این برگه بایستی به اداره گمرک وشرکت هواپیمایی که انتقال را انجام خواهند داد ارایه شود

برای انتقال جنازه به ایران بایستی مجوزازکنسول ایران اخذ شود کنسول ایران بعد از این که گواهی فوت  انجام شد برگه تایید فوت و اجازه انتقال را صادر می کند برای صدور تاییدیه بایستی گواهی فوت و مشخصات پاسپورت متوفی شهروند ایران به کنسول ارایه شود در ادامه بایستی جهت انتقال جنازه  بایستی برگه ها به اداره گمرک ارایه شود

مدارکی که بایستی به اداره گمرک ارایه شود عبارتند از

× گواهی فوت

×فرمول c ( گواهی فوت که به چند زبان نگاشته شده باشد)

×گواهی شسشو و ضد عفونی جنازه

×برگه اجازه انتقال

< کارهایی که بایستی در فرودگاه انجام شود

 تحویل جنازه شهروند متوفی ایرانی  به شرکت هواپیمایی که مقرر شده این انتقال به ایران  را انجام دهد جزو خدماتی است که تحت عنوان نقل و انتقال جنازه انجام می پذیرد تنها کاری که بایستی در این مرحله انجام شود تحویل مدارک صادر شده به شرکت هواپیمایی میباشد

شرکت های هواپیمایی شروطی را برای تابوت متوفی در نظر می گیرند به این معنی که تابوت بایستی از جنس فلزروی و یا ازچوب مقاوم ساخته شده باشد و ضمنا با یستی به وسیله گونی یا کرباس  پیچیده شود چنانچه فرد به دلیل بیماری مسری فوت کرده باشد بایستی تمام منافذ تابوت بسته و لحیم شود